Tausta

Muutosten tavoitteet sekä työehtosopimusten merkitys muutosten soveltamisessa
Muutosten tavoitteena on keventää yritysten palkkakustannusrasitetta, ja siten auttaa yrityksiä selviämään akuutista taloudellisesta kriisistä, ja näin välttää myös tarpeettomat maksukyvyttömyysmenettelyt. Muutokset koskevat ainoastaan yksityisen sektorin toimijoita, minkä vuoksi niitä ei sovelleta julkisen sektorin, kuten valtion, kuntien, kuntayhtymien ja seurakuntien, palveluksessa oleviin. Muutosten vaikuttavuuden osalta on huomattava, että valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt voivat edelleen normaalisti työehtosopimuksin poiketa työsopimus- ja yhteistoimintalaissa säädetystä, jolloin työehtosopimuksen määräyksiä on noudatettava ensisijaisesti näiden väliaikaismuutosten sijasta.

Työsopimuslain muutokset (voimassa 1.4.-31.12.2020)

Koeaikapurku
Työnantajan oikeutta purkaa työsopimus koeajalla laajennetaan siten, että koeaikapurku on mahdollista myös taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Koeaikapurun kynnys määräytyy tällöin samoin perustein kuin työsopimuksen irtisanominen taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Näin ollen edellytetään, että tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi ja että työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa muihin tehtäviin työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaisella tavalla.

Lomautusilmoitusaika
Lomautusilmoitus voidaan poikkeuksellisesti antaa 14 päivän sijasta vähintään viisi (5) päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitusajasta on edelleen mahdollista sopia toisin. Mikäli työnantaja on antanut lomautusilmoituksen ennen väliaikaisten muutosten voimaantuloa (1.4.2020) käyttäen normaalia 14 päivän ilmoitusaikaa, työantajalla on oikeus lyhentää ilmoitusaika viiteen päivään edellyttäen, että lomautus alkaa lain voimassaolon aikana. Lisäksi edellytetään, että työnantaja ilmoittaa lomautusilmoitusajan lyhentämisestä työntekijälle viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen
Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen mahdollistetaan samoin perustein kuin mitä vakituisten työntekijöiden lomauttamisesta on säädetty.  Työantajalla on näin ollen väliaikaisten lakimuutosten voimassa olon aikana mahdollisuus lomauttaa myös määräaikainen työntekijä vastaavilla edellytyksillä kuin vakituinen työntekijä. Huhti-kesäkuun 2020 aikana alkanut määräaikaisen työntekijän lomautus on oikeutettua myös lain voimassaolon päätyttyä, mikäli laissa säädetty lomautusperuste on silloin edelleen olemassa.

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen
Irtisanottua työntekijää koskevan takaisinottovelvoitteen voimassaoloaikaa pidennetään väliaikaisesti neljästä (4) kuukaudesta yhdeksään (9) kuukauteen, riippumatta työsuhteen kestosta. Muutosta sovelletaan niihin työsuhteisiin, jotka on irtisanottu lain voimassaolon eli 1.4. – 30.6.2020 välisenä aikana. Työsuhteen tosiasiallisella päättymisajankohdalla ei siten ole merkitystä väliaikaismuutoksen soveltamisen osalta.

Yhteistoimintalain muutokset (voimassa 1.4.-31.12.2020)

Nopeutettu lomautuksia koskeva yt-menettely
Yhteistoimintalakiin tehty väliaikaismuutos kohdistuu yt-neuvottelumenettelyn kestoon, kun työnantaja harkitsee työntekijöiden lomauttamista (Huom. irtisanomisia ja osa-aikaistamisia koskeva neuvotteluvelvoite säilyy ennallaan). Muutoksella lyhennetään normaalia 14 päivän tai kuuden (6) viikon vähimmäisneuvotteluaikaa siten, että lomautuksia koskeva neuvotteluvelvoite katsotaan täytetyksi, kun yt-neuvotteluita on käyty viiden (5) päivän ajanjakson ajan neuvotteluiden alkamisesta lukien. Neuvotteluiden kestoon lasketaan mukaan myös ennen lain voimaantuloa alkaneiden neuvotteluiden kesto. Siten jos lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut on aloitettu esimerkiksi 26.3.2020, neuvottelut voidaan katsoa päättyneeksi 1.4.2020 edellyttäen, että yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltäviä asiakokonaisuuksia on käsitelty. Yt-neuvottelun kestosta voidaan edelleen sopia toisin. Muutosta sovelletaan kaikkiin lomautuksia koskeviin yt-neuvotteluihin niiden kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä ja lomautuksen kestosta riippumatta.

Työttömyysturvalain muutokset (voimassa 1.4.-31.7.2020)

Muutoksen tarkoitus
Väliaikaisen muutoksen tarkoituksena on tukea lomautettujen toimeentulon turvaamista sekä sujuvoittaa erityisesti TE-toimistojen työtä korona-viruspandemian aikana.

Lomautettujen työttömyysturva
16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneiden lomautusten kohteen olevien työntekijöiden oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovelleta seuraavia työttömyysturvalain säännöksiä:

  • 2 luvun 1 § à ei edellytetä kokoaikatyön hakemista, mutta edellytyksenä on edelleen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuminen TE-toimistoon ja työnhaun voimassaolo.
  • 2 luvun 4–16 § à yritystoiminta, oma työ, opiskelu ja ammatillinen koulutus eivät estä lomautetun työntekijän oikeutta työttömyysturvaan
  • 2 a luvun 4–7 § à työstä kieltäytymistä koskevat säännöt
  • 2 a luvun 8 § à säännökset työstä kieltäytymisestä
  • 2 a luvun 9–14 § à työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelmaan ja palveluun liittyvät laiminlyönnit. Poikkeuksena tästä, kyseisen 2 a luvun säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin tilanteessa, jossa työnantaja tarjoaa lomautetulle työntekijälle (työnhakijalle) yksilöidysti työtä. Tästä tilanteesta voi olla kyse esimerkiksi silloin, jos yhteiskunnan kannalta kriittisellä alalla toimivalle työttömälle työnhakijalle tarjotaan yksilöllisesti työtä.

Salla Pyymäki

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, filosofian maisteri

salla.pyymaki@roihulaw.fi
+358 40 521 1751
Lue lisää

Maria Penttilä

Maria Penttilä

Osakas, asianajaja, varatuomari, oikeustieteen kandidaatti

maria.penttila@roihulaw.fi
+358 50 324 2846
Lue lisää