Hallituksen esitys madaltaa henkilöperusteista irtisanomiskynnystä pienissä yrityksissä kuohutti työmarkkinoita syksyllä. Lait tulevat voimaan 1.7.2019.

 

Henkilöön liittyvä irtisanomisperuste

Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä. Jo aikaisemminkin irtisanomisperusteen arvioinnissa on pitänyt ottaa huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan, jolloin työnantajayrityksen koolle on voitu antaa arvioinnissa merkitystä.

Tarkoituksena on helpottaa pienten työnantajien edellytyksiä irtisanoa työsuhde työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella. Työntekijän laiminlyönnit tai rikkomukset voivat vaikeuttaa työyhteisön toimivuutta tai työnantajan toimintaa erityisesti silloin, kun työpaikan henkilömäärä on pieni. Muutoksen vaikutuksia ei ole tarkasti määritelty, vaan lain esitöissä irtisanomisperusteiden todetaan täsmentyvän myöhemmän oikeuskäytännön perusteella.

Irtisanomispäätös voi riitautua nimenomaan siksi, että lakimuutoksen tulkinnasta haetaan tuomioistuimesta ennakkotapausta. Koska lain käytännön vaikutukset tarkentuvat vasta myöhemmin, pieni työnantaja ei käytännössä voi antaa ainakaan lähivuosina lakimuutokselle kovin paljon painoarvoa, mikäli työsuhteen irtisanominen tulee harkittavaksi.

 

Karenssin lyhentyminen

Voimassaolevan sääntelyn mukaan työntekijälle määrätään työttömyysturvaan 90 päivän mittainen karenssi, jos hän on ilman pätevää syytä irtisanoutunut itse tai jos työnantaja on päättänyt työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyvin perustein.

Lakimuutoksen jälkeen karenssi lyhenee 60 päivään, mikäli työnantaja on päättänyt työsopimuksen työntekijästä johtuvin perustein. Muutos koskee kaikkia työntekijöitä työnantajan koosta riippumatta. Karenssi on edelleen 90 päivää työntekijän irtisanoutuessa itse.

Työttömyysturvan näkökulmasta työntekijälle on edullisempaa tulla irtisanotuksi kuin irtisanoutua itse. Työsuhteen päättymistä toivova työntekijä saattaa aiempaa herkemmin pyytää, että työnantaja irtisanoisi työsuhteen. Työnantajalle ei kuitenkaan voi muodostua lain edellyttämää irtisanomisperustetta pelkästään sen takia, että työntekijä itse pyytää työsuhteen päättämistä.

Toisinaan esimerkiksi irtisanomista edeltävän kuulemismenettelyn yhteydessä sovitaan työsuhteen päättämisestä sen sijaan, että työnantaja toteuttaisi harkitsemansa henkilöperusteisen irtisanomisen. Yleensä työsuhteen päättämisestä sovittaessa työntekijä irtisanoutuu itse, jolloin päättämissopimuksen tekemisestä seuraisi jatkossakin 90 päivän mittainen karenssi. Karenssisääntelyn muuttuminen voi jossain tapauksissa vähentää työntekijän intressiä sopia työsuhteen päättymisestä henkilöperusteisen irtisanomisen vaihtoehtona.

 

Joel Uusi-Oukari

Lakimies, OTM, KTM