Työntekijä ja työnantaja voivat ennen työsuhteen alkamista sopia työsuhteen alussa olevasta koeajasta. Koeajan enimmäispituus on kuusi kuukautta, määräaikaisen työsopimuksen osalta kuitenkin enintään puolet määräajan kestosta. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa, jos työntekijä on koeajan aikana ollut sairaana taikka perhevapaalla. Koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin 30 päivän sairaudesta tai perhevapaasta johtuvaa poissaolojaksoa kohden ilmoittamalla pidentämisestä työntekijälle ennen varsinaisen koeajan päättymistä.

Koeajan tarkoituksena on selvittää puolin ja toisin, soveltuuko työntekijä työhön ja työyhteisöön. Jos koeajasta on sovittu, sekä työnantaja että työntekijä voivat purkaa työsuhteen koeajan kuluessa. Silloin työsuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa.

Koeaikapurku

Koeaikapurussa työsuhteen päättämisen kynnys on huomattavasti alhaisempi kuin työsuhteessa muutoin. Koeaikapurulle tulee kuitenkin olla aina hyväksyttävä peruste, oli purkajana sitten työnantaja tai työntekijä. Purkua ei saa tehdä syrjivin tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein. Hyväksyttäviä syitä koeaikapurulle ovat esimerkiksi puutteet työn suorittamisessa, työhön sopimattomuus tai sopeutumattomuus taikka harhaanjohtaminen puolin tai toisin työsopimusta solmittaessa. Työnantajan toimintaan liittyvät perusteet, kuten tarve säästää kustannuksissa tai työn vähentyminen, eivät ole asiallisia perusteita koeaikapurulle, vaan on meneteltävä normaalin irtisanomisen kautta. Joskus työsopimus allekirjoitetaan kauan ennen kuin työnteko alkaa. Koeaikapurkua ei voida käyttää ennen kuin työnteko on alkanut.

Työoikeus on yksi erityisosaamisalueistamme. Avustamme asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa ja autamme yritystä räätälöimään työsopimuksen, joka soveltuu parhaiten juuri sen tarpeisiin. Turhat riidat vältetään usein, kun tärkeistä asioista on neuvoteltu ja ne on selkeästi kirjattu sopimukseen. Suosittelemme käyttämään asiantuntijan apua myös päättämistilanteissa niihin liittyvien riskien minimoimiseksi. Meillä on runsaasti kokemusta haastavista päättämisprosesseista. Avustamme tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa, oikean menettelytavan valinnassa ja osallistumme tarvittaessa varoitus- ja irtisanomistilaisuuksiin sekä laadimme tarvittavat dokumentit.