Työsopimus voidaan päättää yhteisymmärryksessä sopimuksen osapuolten välisellä sopimuksella, päättämissopimuksella. Päättämissopimuksen laatimiseen ei tarvita työsopimuslain mukaisia työsuhteen päättämisperusteita, eikä esimerkiksi irtisanomisaikaa tarvitse noudattaa.

Päättämissopimuksen pätevyyden edellytyksenä on, että molemmat osapuolet ovat aidosti olleet yhteisymmärryksessä työsuhteen päättämisestä ja ovat tietoisia päättämissopimuksen sisällöstä ennen allekirjoittamista. Päättämissopimuksessa sovitaan niistä ehdoista, joita sovelletaan työsuhteen päättymisessä. Usein sovitaan työntekijälle maksettavista työsuhteesta johtuvista korvauksista, kuten palkasta, työaikaan liittyvistä korvauksista ja lomakorvauksesta. Lisäksi on tavanomaista, että työnantaja maksaa työntekijälle työsuhteen päättämisestä johtuvan korvauksen, niin sanotun erokorvauksen.

Sopimus voidaan poikkeuksellisesti katsoa pätemättömäksi esimerkiksi, jos toinen osapuoli on pakotettu tai erehdytetty tekemään sopimus. Välttääkseen sopimuksen jälkeiset pätemättömyysväitteet työnantajan tulee antaa työntekijälle myös riittävä aika perehtyä tarjottuun päättämissopimukseen sekä mahdollisuus käyttää halutessaan asiantuntijaa päättämissopimuksen vaikutusten arvioinnissa. Työntekijän onkin omalta osaltaan hyvä tarkistaa, mitä vaikutuksia sopimuksella on esimerkiksi hänen työttömyysturvaansa.

Työoikeus on yksi erityisosaamisalueistamme. Avustamme asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa ja autamme yritystä räätälöimään työsopimuksen, joka soveltuu parhaiten juuri sen tarpeisiin. Turhat riidat vältetään usein, kun tärkeistä asioista on neuvoteltu ja ne on selkeästi kirjattu sopimukseen. Suosittelemme käyttämään asiantuntijan apua myös päättämistilanteissa niihin liittyvien riskien minimoimiseksi. Meillä on runsaasti kokemusta haastavista päättämisprosesseista. Avustamme tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa, oikean menettelytavan valinnassa ja osallistumme tarvittaessa varoitus- ja irtisanomistilaisuuksiin sekä laadimme tarvittavat dokumentit.