Irtisanomista ankarampi työsuhteen päättämistapa on työsuhteen purkaminen. Purkamisessa työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsopimus voidaan purkaa riippumatta työsopimuksen kestosta (toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen). Ankaruudestaan johtuen purulta edellytetään painavampia syitä kuin irtisanomiselta: työsuhde voidaan purkaa vain erittäin painavasta syystä. Molemmat osapuolet voivat purkaa työsuhteen samankaltaisin, lain ja työsopimuksen asettamien velvoitteiden rikkomiseen liittyvin perustein. Tällaisen rikkomuksen tai laiminlyönnin tulee olla asteeltaan niin vakava, ettei työnantajalta tai työntekijältä voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa. On hyvä muistaa, että purkamisen tulee perustua aina toisen osapuolen menettelyyn eikä työnantaja voi purkaa työsuhdetta esimerkiksi tuotannollistaloudellisiin irtisanomisperusteisiin vedoten.

Purkuperusteen ilmenemisen jälkeen asiaan on reagoitava nopeasti, sillä perusteeseen on vedottava ja purkamisilmoitus on annettava tiedoksi työntekijälle 14 päivän kuluessa siitä, kun asia tuli työnantajan tietoon. Ennen työsuhteen purkamista työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Purkukynnys on oikeuskäytännössä asetettu korkealle.

Työoikeus on yksi erityisosaamisalueistamme. Avustamme asiakkaitamme työsopimusten laadinnassa ja autamme yritystä räätälöimään työsopimuksen, joka soveltuu parhaiten juuri sen tarpeisiin. Turhat riidat vältetään usein, kun tärkeistä asioista on neuvoteltu ja ne on selkeästi kirjattu sopimukseen. Suosittelemme käyttämään asiantuntijan apua myös päättämistilanteissa niihin liittyvien riskien minimoimiseksi. Meillä on runsaasti kokemusta haastavista päättämisprosesseista. Avustamme tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa, oikean menettelytavan valinnassa ja osallistumme tarvittaessa varoitus- ja irtisanomistilaisuuksiin sekä laadimme tarvittavat dokumentit.