Uusi työaikalaki astui voimaan 1.1.2020. Lakia uudistettiin, jotta se kykenisi paremmin vastaamaan yritysmaailman ja työntekotapojen muutoksiin, sekä helpottamaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on joustotyöajan käsite ja sitä koskeva työaikamalli.

Lakimuutos laajensi myös työaikalain soveltamisalaa erityisesti johtavassa asemassa olevien työntekijöiden osalta. Soveltamisalan ulkopuolelle jäämisen yleisenä edellytyksenä on jatkossa johtavan aseman lisäksi työaika-autonomian vaatimus, mikä tarkoittaa, että työntekijän työaikaa ei määritellä ennalta eikä työajan käyttöä valvota ja työntekijä voi itse päättää työajastaan.

Työaikalaissa ei ole aikaisemmin ollut lainkaan määräyksiä työaikapankista, vaan työaikapankit ovat perustuneet työehtosopimuksiin. Lainmuutos mahdollistaa nyt lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa työaikapankkia koskevia määräyksiä.

Muutoksen myötä työaikalakia sovelletaan myös etätyöhön. Työnantajien onkin hyvä muistaa seurata työhön käytettyä aikaa myös etätyössä ja sopia työpaikalle selkeät etätyön pelisäännöt.