Palvelussuhteen päättäminen kunnassa tai hyvinvointialueella

Vuoden 2023 alussa voimaan tuleva hyvinvointialueuudistus järjestää uudelleen julkisen sektorin toimintaa Suomessa. Muutos tulee olemaan merkittävä ja oletettavaa on, että uudistus pakottaa monia kuntia ja hyvinvointialueita työnantajia sopeuttamaan ja järjestelemään uudelleen toimintaansa lähitulevaisuudessa. Seurauksena palvelussuhteen päättämisestä saattaa tulla tavanomaisempaa, kuin mihin kuntasektorilla on aiemmin totuttu.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla henkilöstö työskentelee joko työsuhteessa tai virkasuhteessa. Työnantajan on toimittava palvelussuhdetta päättäessään huolellisesti palvelussuhteesta riippumatta. Seuraavien erojen vuoksi virkasuhteen päättämiseen liittyy työsuhteeseen verrattuna enemmän haasteita ja riskejä työnantajalle:

  1. Jatkuvuusperiaate

Kummankin palvelussuhteen päättäminen edellyttää työnantajalta laissa säädettyä perustetta.

Vaikka työsopimus olisi päätetty ilman laillista perustetta, työntekijällä ei ole oikeutta palata tehtäviinsä. Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä enintään 24 kuukauden palkka. Tuomittavan korvauksen määrää voi alentaa esimerkiksi se, että työntekijä on omalla toiminnallaan antanut aihetta työsuhteen päättämiselle.

Ilman laillista perustetta päätetty virkasuhde voidaan muutoksenhaun kautta palauttaa takaisin voimaan. Tällöin viranhaltija voi palata töihin ja työnantajan on korvattava virkasuhteen keskeytysajalta aiheutunut ansionmenetys. Korvausvelvollisuuteen ei vaikuta se, onko viranhaltija käyttäytynyt moitittavasti tai antanut aihetta virkasuhteen päättämiselle.

  1. Menettely

Jos työsuhteen päättämiselle on ollut laillinen peruste, mutta työsuhdetta päätettäessä ei ole noudatettu oikeaa menettelyä, se ei yksinään muodosta työnantajalle korvausvelvollisuutta.

Jos virkasuhteen päättäminen on tapahtunut virheellisessä järjestyksessä, esimerkiksi niin että viranhaltijaa ei ole kuultu oikein, virkasuhteen päättämispäätös voidaan kumota ja virkasuhde palaa takaisin voimaan. Viranhaltijalain 44 §:n 2 momentti antaa työnantajalle mahdollisuuden korjata menettelyvirheen jälkikäteen edellyttäen, että virkasuhteen päättämiselle on ollut viranhaltijalain mukainen peruste.

  1. Perusteet

Työsuhteen päättämisen jälkeen työnantaja voi vedota uusiin tai muihinkin päättämisperusteisiin, kuin mitä työsuhdetta päätettäessä on esitetty. Viranhaltijan kohdalla työnantaja voi vedota vain sellaisiin päättämisperusteisiin, joista viranhaltijaa on ennen päättämistä kuultu, eikä jälkikäteen uusia syitä voida esittää.

  1. Muutoksenhaku

Työsuhteen päättämisriidat käsitellään yleisessä tuomioistuimessa pääsäännön mukaan suullisessa menettelyssä. Virkasuhteen päättämisen laillisuus käsitellään hallintotuomioistuimessa, jossa pääsääntönä on kirjallinen menettely. Viranhaltijan riski oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta on matalampi kuin työntekijällä, mikä madaltaa kynnystä ryhtyä oikeustoimiin palvelussuhteen päättämisen takia.

Lisätietoa

Julkaisen kirjan ”Virkasuhteen päättäminen kunnassa” Alma Talent Oy:n kustantamana joulukuussa 2022. Kirjan tarkoituksena on toimia kunnille, hyvinvointialueille sekä niiden palvelussuhdeasioita käsitteleville oppaana virkasuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä. Kirjassa esitellään suuri määrä ennen julkaisemattomia oikeustapauksia koskien virkasuhteen päättämismenettelyä, koeaikapurkua, virkasuhteen irtisanomista tai purkamista viranhaltijasta johtuvalla perusteella sekä irtisanomista taloudellisella ja tuotannollisella perusteella. Hallintotuomioistuinten oikeuskäytännön tunteminen on tärkeää harkittaessa virkasuhteen päättämistä tai jos työnantaja joutuu puolustamaan virkasuhteen päättämistä koskevaa päätöstään muutoksenhaussa.

Löydät lisätietoa kirjasta sekä ennakkotilauslomakkeen kustantajan verkkosivuilta. 

Asianajotoimisto Roihu Oy avustaa lukuisia kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita työ- ja virkasuhdeoikeudellisissa asioissa sekä toimii asiamiehenä palvelussuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Mikäli organisaatiollasi on työ- tai virkasuhdeoikeuteen liittyviä tarpeita, olethan yhteydessä!

Kirjoittaja

Joel Uusi-Oukari

Osakas, asianajaja, oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri
040 866 8629 Tutustu minuun