Työoikeudelliset rikosprosessit

Mitä erityispiirteitä työrikosprosessissa on?

Työrikosprosesseissa on erityispiirteitä, joiden vuoksi työrikoksiin erikoistuneen asiamiehen käyttäminen on suositeltavaa. Esimerkiksi työturvallisuusrikosprosessien hoitaminen edellyttää työturvallisuuslainsäädännön tuntemuksen ohella tietämystä kyseisen teollisuuden alan ja työnantajan käytännöistä sekä alan tekniikasta. Erityispiirteenä on lisäksi työsuojeluviranomaisen (Aluehallintovirasto) asiantuntijarooli esitutkinnassa.

Aluehallintovirasto suorittaa onnettomuustilanteissa tapaturmatutkinnan, laatii selvityksiä muun muassa häirintä- ja kiusaamistapauksissa ja tekee ilmoituksia poliisille.

Asianajajalla merkittävä rooli jo tutkintavaiheessa

Työrikosasioiden prosesseissa on olennaista, että asioiden selvittäminen ja puolustuksen rakentaminen aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Asianajajan rooli työrikosten tutkintavaiheessa on ennen kaikkea varmistaa, että viranomaiset saavat oikean käsityksen tapahtumien kulusta ja että riittävät selvitykset työturvallisuusvelvoitteiden hoitamisesta toimitetaan tutkiville viranomaisille.

Asianajaja voi olla kuulusteluissa epäiltyjen avustajana, esittää lisäkysymyksiä ja näin varmistaa, että kaikki olennaiset asiat tulevat esille. Lisäksi asianajaja tarkastaa päämiehen ohella poliisin tekemät kuulustelukirjaukset ennen kuulustelupöytäkirjan allekirjoittamista. Puutteellinen selvitys tai yksittäinen väärä sanamuoto saattaa antaa virheellisen kuvan asiasta, minkä vuoksi kirjaukset on käytävä läpi huolellisesti. Työturvallisuuslainsäädäntö sisältää paljon juridista terminologiaa, mikä lisää mahdollisuutta, että kuulusteltava ilmaisee asioita epätäsmällisesti. Uhkana on, että syyte työnantajan edustajia kohtaan nostetaan puutteellisten tai väärien tosiasioiden perusteella.

Työrikoksissa on lisäksi jo tutkintavaiheessa tärkeää hahmottaa oikeat vastuutahot. Todelliset tehtävät ja toimivaltuudet ovat ratkaisevia, ei henkilön ammattinimike. Erityisesti rakennusalaan liittyy haastavia, usein myös työmaan eri toimijoiden keskinäisiin sopimuksiin ja vastuusuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Huolellinen valmistautuminen sekä viranomaisen tekemään selvitykseen että poliisin kuulusteluihin on keskeistä. Tämä parantaa mahdollisuuksia, että asian tutkinta päättyy jo tutkinta- tai syyteharkintavaiheessa ilman erillistä oikeudenkäyntiä ja mahdollista rikosoikeudellista seuraamusta.

Toimistomme asianajajilla on laaja ja monipuolinen kokemus työrikosoikeudenkäynneissä avustamisesta. Avustamme asiakkaita sekä yhteydenpidossa työsuojeluviranomaiseen että mahdollisissa tutkinta- ja oikeusprosesseissa esimerkiksi työturvallisuus- ja työsyrjintärikoksissa.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!