Uuden asunnon kauppa

Uuden asunnon kauppaa koskevat asuntokauppalain säännökset soveltuvat tilanteisiin, joissa perustajaosakas myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa. Tämä voi tapahtua niin rakentamisvaiheessa kuin sen jälkeenkin. Lisäksi säännöksiä sovelletaan, kun elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen.

Uuden asunnon ostajan suojaaminen ja myyjän velvollisuudet

Asuntokauppalaki sisältää säännökset ostajan suojaksi niissä tilanteissa, joissa kuluttajaostaja ostaa asunnon rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalain 2 luvussa kuluttajaostajaa suojataan muun muassa turva-asiakirjoja, vakuuksia ja osakekirjoja koskevilla säännöksillä.

Uuden asunnon kaupassa tulee ottaa huomioon, että myyjällä on velvollisuus asettaa sekä rakentamisen aikaisia että rakentamisvaiheen jälkeisiä vakuuksia ostajan aseman turvaamiseksi. Ostajan purkamisoikeuden ja vahingonkorvausvaateiden kannalta merkityksellisiä säännöksiä ovat myös myyjän viivästymistä ja asunnon arvioitua valmistumisaikaa koskevat säännökset kuten myös myyjän konkurssia koskeva sääntely.

Uuden asunnon virheet

Yleinen virhesäännös

Uuden asunnon osalta virheet on jaettu yleiseen virhesäännökseen, asuntoa koskeviin tietoihin liittyviin virheisiin, taloudellisiin virheisiin ja oikeudellisiin virheisiin. Yleisen virhesäännöksen mukaan asunnossa on virhe, jos se on sopimuksen-, rakentamismääräysten- tai terveellisyysvaatimustenvastainen. Säännöksen mukaan asunnossa on virhe myös silloin, jos rakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti tai rakentamisessa käytetty materiaali on laadultaan huonoa. Asunnossa on niin ikään virhe, jos se ei vastaa sitä, mitä asunnonostajalla on ollut perusteltu aihetta olettaa.

Tiedonantovirhe

Tiedonantovirheistä on kysymys silloin, kun asunnosta annetaan virheellistä tietoa, jätetään antamatta asuntomarkkinointiasetuksen mukaisia tietoja tai jätetään antamatta tietoa erityisestä seikasta. Samoin tiedonantovirheestä on kysymys, jos myyjä ei ole antanut ostajalle tarpeellisia erityistietoja asunnon materiaaleista tai laitteista taikka jättänyt antamatta tällaisen tiedon tahi antanut virheellisen tiedon asunnon ympäristöstä tai palveluista.

Taloudellinen virhe

Uuden asunnon kaupassa taloudellisesta virheestä on kysymys, jos myyjä antaa virheellisen tiedon taloudellisista velvoitteista, jättää antamatta asuntomarkkinointiasetuksen mukaisen tiedon tai muutoin jättää antamatta muun tiedon, josta ostaja on perustellusti voinut olettaa saavansa tiedon. Kaupan kohteessa on virhe myös silloin, jos asuntoyhteisön taloudellinen tila on heikompi kuin voimassa oleva taloussuunnitelma edellyttää.

Vuositarkastus ja virheistä ilmoittaminen

Ostajan oikeuksien kannalta merkityksellisiä uuden asunnon kaupan virhetilanteissa ovat myyjän antamien takuiden merkitys ja sisältö sekä erityisesti vuositarkastusta koskevat säännökset. Ostajan on huolehdittava siitä, että hän ilmoittaa vuositarkastuksen yhteydessä havaitsemansa virheet sillä uhalla, että hän mahdollisesti menettää oikeutensa vedota virheeseen. Muutoin ostajan on ilmoitettava virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita.

 

Uuden asunnon virheiden oikaisu

Asuntokauppalain 4 luku sisältää lisäksi säännökset virheen oikaisua koskien. Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Lisäksi ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii asunnon virheen vuoksi. Vahingonkorvaus voi käsittää myös virheestä ostajalle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon.

Rakennusurakoitsijalla ja perustajaurakoitsijalla (grynderillä) on olemassa kymmenen vuoden vastuuaika urakkasuorituksessa olevista virheistä.

Näitä tarjoamme

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla ja kokemuksella kiinteistöoikeuden eri osa-alueilla.

Asuntokauppaan liittyvät asiat

Kiinteistökauppaan liittyvät asiat

Asunto-osakeyhtiöasiat

Rakentamiseen liittyvät asiat

Vuokrasuhdeasiat

Kosteus- ja homevaurioihin liittyvät asiat

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.