Menettely työvoimaa vähennettäessä

Kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisin tai tuotannollisin irtisanomisperustein, työnantajan on neuvoteltava asiasta yhteistoimintalain 3 luvun mukaisesti. Samanlainen neuvotteluvelvollisuus on myös silloin, jos työnantaja muuttaa työntekijän työsuhteen ehtoa edellä mainitulla irtisanomisperusteella. Neuvotteluvelvollisuus on täytettävä huolellisesti ja oikein ennen kuin työnantaja tekee päätöksiä, jotka johtavat työvoiman vähentämiseen.

 

Neuvotteluprosessin toteuttaminen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti

Neuvotteluprosessin toteuttamiseen liittyy monia kysymyksiä aina toimenpiteiden oikeasta ajoittamisesta lukien, joten työnantajan on valmistauduttava neuvottelumenettelyyn huolellisesti. Mikäli prosessissa halutaan hyödyntää ulkopuolista juridista neuvonantajaa, kannattaa yhteyttä ottaa hyvissä ajoin, jotta mahdolliset riskit kyetään eliminoimaan ennakollisesti.

Tällöin neuvotteluprosessin suunnittelulla, tarvittavien selvitysten laatimisella sekä neuvottelujen huolellisella dokumentaatiolla kyetään varmistumaan siitä, että menettely on lain kirjaimen ja hengen mukainen. Neuvotteluprosessiin liittyy laissa säädettyjä muotomääräyksiä esimerkiksi määräajoista, neuvottelujen osapuolista ja neuvottelujen sisällöstä, ja oikeuskäytännössä työnantajalle on asetettu yhä tiukempia vaatimuksia määräysten noudattamisesta.

Mitä jos neuvotteluvelvoite laiminlyödään?

Mikäli työnantaja laiminlyö noudattaa yhteistoimintalain mukaisia velvoitteitaan, voi työntekijä, joka on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu, esittää hyvitysvaatimuksen. Hyvityksen enimmäismäärä on vuoden 2022 alusta lukien 35.000 euroa yhtä työntekijää kohden. Hyvityksen enimmäismäärää tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella.

Neuvotteluprosessiin ja mahdollisiin myöhempiin irtisanomisiin liittyy myös riski laittomasta irtisanomisesta. Laiton irtisanominen voi johtaa suuriin korvausvaatimuksiin, minkä vuoksi rekrytointeihin on osattava kiinnittää huomiota ja suhtautua varovaisesti jo siinä vaiheessa, kun mahdollista muutosneuvottelua harkitaan.

 

Koskeeko neuvotteluvelvoite kaikkia työnantajia?

Edellä kuvattu neuvottelumenettely koskee työnantajia, joiden työsuhteisten työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20. Pienemmillä työpaikoilla neuvotteluvelvoitetta ei ole, vaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein toteutettavat lomautukset, osa-aikaistamiset ja irtisanomiset toteutetaan henkilökohtaisesti työsopimuslaissa säädetyllä tavalla. Tällöinkin työnantajalla on toki menettelyllisiä velvollisuuksia koskien muun muassa työntekijän kuulemista, lomautuksen perusteiden selvittämistä ja irtisanomisen vaihtoehtojen selvittämistä.

 

Juridista neuvontaa työntekijöiden vähentämiseen

Meillä on kokemusta eri kokoisten työnantajien avustamisesta työvoimaa vähennystilanteissa. Olemme esimerkiksi toimineet neuvottelutilanteessa ulkopuolisena neuvonantajana tai sihteerinä. Vaihtoehtoisesti olemme voineet tukea prosessia taustalla esimerkiksi osallistumalla prosessin etukäteiseen suunnitteluun ja varmistamalla dokumentaation lain mukaisuuden ja sisällöllisen kattavuuden neuvottelujen kuluessa. Avustamme myös julkisen sektorin työnantajia yhteistoimintalain mukaisten velvoitteiden täyttämisessä.

Kokemuksemme mukaan oikeudellista asiantuntemusta kannattaa hyödyntää kokonaisprosessissa siten, että hahmotellaan etukäteen mahdollinen tapahtumainkulku käynnistyvistä yhteistoimintaneuvotteluista aina mahdollisesti irtisanottavien henkilöiden takaisinottovelvollisuusajan päättymiseen saakka. Vaikka ennen yhteistoimintaneuvotteluja lopullisia päätöksiä ei olekaan, voidaan havaita juridisia riskejä, joiden välttäminen edellyttää etukäteisselvityksiä ja ennakointia.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!