Tuotannollis-taloudelliset irtisanomistilanteet ja lomauttaminen

Vähentämisperusteen ja uudelleensijoittamismahdollisuuksien arviointi

Tuotannollis-taloudelliset irtisanomistilanteet ovat työnantajalle haastavia. Työnantajan on ensin arvioitava, onko työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi eli onko vähentämisperuste sinänsä olemassa. Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Tämän jälkeen työnantajan on arvioitava, onko sillä tai jossain toisessa sen määräysvallassa olevassa yrityksessä avoimia työpaikkoja. Työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Uudelleensijoitusvelvollisuus ulottuu myös sellaiseen yritykseen, jossa työnantaja käyttää määräysvaltaa henkilöstöasioissa. Työnantajan on huolehdittava, että mahdollista työtä tarjotaan henkilökohtaisesti, selvin ehdoin ja irtisanomisen vaihtoehtona, kuten oikeuskäytännössä edellytetään.

Menettelytapa riippuu yrityksen koosta

Työnantajan on lisäksi huolehdittava, että se noudattaa oikeaa menettelytapaa. Jos työnantaja työllistää vähintään 20 työntekijää, muutosneuvottelut on käytävä ennen kuin työvoiman vähentämiseen väistämättä johtavia liiketoimintapäätöksiä tehdään. Alle 20 työntekijää työllistävän työnantajan velvollisuutena on selvittää työntekijälle ennen irtisanomista muun ohella irtisanomisen perusteet ja vaikutukset.

Takaisinottovelvollisuus samankaltaisiin töihin

Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan on muistettava velvollisuus tarjota työntekijälle työtä, jos se seuraavan neljän kuukauden kuluessa tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin töihin kuin mitä irtisanottu työntekijä teki. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Myös tätä takaisinottovelvollisuuden täyttämistä koskevat omat menettelytapasäännöt, jotka työnantajan on huomioitava.

Vaihtoehtona lomauttaminen

Vaihtoehtona irtisanomiselle tuotannollis-taloudellisella perusteella työnantaja voi lomauttaa työvoimaa. Lomautus tulee kyseeseen myös, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet vain tilapäisesti enintään 90 päiväksi. Edellytyksenä on tällöin, että työnantajan ei ole mahdollista järjestää muuta sopivaa työtä tai koulutusta. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia lomautuksesta, jos se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Lomauttaminen tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomautus voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai lyhentämällä työaikaa. Työsuhde pysyy muutoin voimassa. Työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä.

Myös lomauttamistilanteessa työnantajan on noudatettava muun muassa työsopimuslaissa, yhteistoimintalaissa ja työehtosopimuksissa asetettuja menettelytapoja. Lomauttamista koskevat esimerkiksi määräykset neuvottelu- ja selvitysvelvollisuudesta, henkilöstön kuulemisesta, lomautusilmoituksesta, työn alkamisesta tai työsuhteen päättämisestä.

Työsuhteen perusteeton päättäminen johtaa korvauksiin ja hyvityksiin

Työnantaja voi joutua maksamaan kovan hinnan, mikäli se arvioi virheellisesti irtisanomisen tai lomauttamisen edellytykset tai menettelee virheellisesti. Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä on tuotannollis-taloudellisessa irtisanomisessa pääsääntöisesti 0-24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. Sanktiona laittomasta lomauttamisesta on vahingonkorvausvelvollisuus.

Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta voi taas seurata enintään 35.000 euron hyvitys/työntekijä. Jos työnantaja on valikoinut irtisanottavat tai lomautettavat syrjivin perustein, maksettavaksi voi tulla myös hyvitys yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain syrjintäkiellon rikkomisesta.

Avustamme työnantajaa taloudellisissa ja tuotannollisissa haasteissa vahvalla ammattitaidolla. Tuemme työnantajaa irtisanomis- ja lomauttamisprosessien eri vaiheissa ja varmistamme, että työnantajalla on säädösviidakossa askelmerkit toimia oikein. Laadimme myös työnantajan tarpeisiin soveltuvat asiakirjat ja tarjoamme tukeamme erilaisten vaihtoehtojen kartoittamisessa, kuten työsuhteen päättämissopimuksien käytössä.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!