Työsuhteen päättäminen työntekijästä johtuvasta syystä

Miksi työsuhteen päättämistä ei kannata viivyttää tarpeettomasti?

Työsuhteen päättäminen työntekijän henkilöön liittyvästä syystä on sekä juridisesti että inhimillisesti yksi haastavimmista tilanteista työpaikalla. Epäkohtiin puuttumista on tavanomaista lykätä, kunnes tilanne on kärjistynyt ja tulehtunut. Asian lykkäämisestä aiheutuu lukuisia ongelmia, kuten työilmapiirin heikentymistä, ja riski riitautuksista ja esimerkiksi kiusaamisväitteistä kasvaa.

Toisinaan ongelmatilanteen käsittely saatetaan haluta siirtää ratkaistavaksi osana yhteistoimintaneuvotteluita. Tällöin on riskinä, että yrityksen toimintaan liittyvät tuotannollistaloudelliset ja henkilöön liittyvät perusteet sekoittuvat ja työsuhde päätetään väärillä perusteilla väärää menettelyä noudattaen.

On suositeltavaa hoitaa työsuhteen päättämiset ilman tarpeetonta viivytystä säädettyjä menettelyjä noudattaen asianmukaisesti ja arvostavasti, jos lailliset edellytykset työsuhteen päättämiselle ovat olemassa.

 

Koeajalla työsuhde on välittömästi päätettävissä

Jos edellytyksiä työsuhteen jatkamiselle ei ole asianmukaisesta rekrytointiprosessista ja perehdytyksestä huolimatta, työsuhde voidaan päättää koeaikana välittömästi. Vaikka koeaikapurku voi olla valitettava ratkaisu molempien osapuolten kannalta, siihen on suositeltavaa ryhtyä tarvittaessa. Koeajan päättymisen jälkeen kynnys työsuhteen päättämiselle on merkittävästi korkeampi.

Työsopimuslaissa ei ole säädetty selkeitä kriteereitä koeaikapurulle, mikä vaikeuttaa koeaikapurun edellytysten arviointia. Esimerkiksi epäasiallisin perustein toteutettu koeaikapurku voi aiheuttaa riskin laittomasta päättämisestä tai syrjintäväitteen.

Yksilöperusteinen irtisanominen edellyttää pääsääntöisesti varoituksen antamista

Yksilöperusteinen irtisanominen on työoikeuden vaikeimpia asioita. Työsopimuslaissa on säädetty yleiset edellytykset päättämiselle, mutta kukin tilanne on yksilöllinen. Irtisanomisen perusteita joudutaan aina arvioimaan tapauskohtaisesti, ja oikeuskäytännön tunteminen on arvioinnissa välttämätöntä.

Irtisanominen edellyttää pääsääntöisesti edeltävää varoitusta. Varoituksen tarkoituksena ei ole valmistella irtisanomista, vaan antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelyään. Toisaalta yhteys mahdolliseen irtisanomiseen tulevaisuudessa on oltava kiinteä. Näistä syistä on olennaista, että varoitus annetaan juridisesti oikein ja hyvän henkilöstöhallinnon periaatteita noudattaen.

Irtisanomisen taustalla voi olla joko työntekijän oma menettely, kuten perusteettomat poissaolot tai puutteellinen työsuoritus. Sen taustalla voi olla myös syy, johon työntekijä ei voi itse vaikuttaa, kuten olennaisesti ja pysyvästi heikentynyt työkyky. Jos perusteena on alentunut työkyky, edellytetään yleensä toimenpiteitä työkyvyn tukemiseksi ja terveydentilan selvittämiseksi ennen irtisanomista. Näissä tilanteissa yhteistyö työterveyshuollon kanssa on olennaista.

Työsuhteen purkaminen ja purkautuneena pitäminen ääritapauksina

Äärimmäisissä tapauksissa työsuhde voidaan päättää purkamalla ilman irtisanomisaikaa. Kynnys työsuhteen purkamiselle on hyvin korkealla. Koska määräaikaista työsopimusta ei voi lähtökohtaisesti päättää irtisanomalla, määräaikaisen työsuhteen ennenaikainen päättäminen edellyttää sopimuksen purkamiseen oikeuttavan erittäin painavan syyn täyttymistä.

Oma erityistapauksensa on työsuhteen purkautuneena pitäminen tilanteissa, joissa työntekijä on ollut pois työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta siitä työnantajalle. Sekä purkaminen että purkautuneena pitäminen ovat harvinaisia erityistilanteita, joiden osalta on olennaista itse päättämisperusteen arvioinnin ohella tuntea säädetyt menettelytavat ja noudattaa niitä.

Suosittelemme käyttämään asiantuntijan apua päättämistilanteissa niihin liittyvien riskien minimoimiseksi. Meillä on runsaasti kokemusta haastavista päättämisprosesseista. Avustamme tilanteen oikeudellisessa arvioinnissa, oikean menettelytavan valinnassa ja osallistumme tarvittaessa varoitus- ja irtisanomistilaisuuksiin sekä laadimme tarvittavat dokumentit.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!