Salassapito, kilpailukielto ja houkuttelukielto

Kilpailukieltosopimusten sallittavuus

Työsopimuslaki lähtökohtaisesti kieltää kilpailevan toiminnan harjoittamisen työsuhteen aikana. Lisäksi laki mahdollistaa työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa koskevan kilpailun rajoittamisen tekemällä kilpailukieltosopimuksen kuitenkin tietyin rajoituksin. Kilpailukieltosopimus on pätevä vain, jos se on tehty erityisen painavasta syystä.  Kilpailukieltosopimuksen sallittavuutta arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa työntekijän asema ja tehtävät. Edellytykset kilpailukieltosopimuksen solmimiselle täyttyvät tyypillisimmin johtavassa asemassa työskentelevien henkilöiden kohdalla, mutta erityisen painavan syyn olemassaolo tulee arvioida kuitenkin aina tapauskohtaisesti. Korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä kilpailukieltosopimuksen tekemiselle on asetettu melko tiukat edellytykset.

 

Kilpailukiellon rajoitettu kesto, lain nojalla maksettava korvaus ja sopimussakosta sopiminen

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä enintään 12 kuukauden pituiseksi. Työsuhteen jälkeiseltä kilpailunrajoitusajalta on maksettava työntekijälle korvaus: enintään kuuden kuukauden pituiselta rajoitusajalta korvauksen suuruus vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta ja yli kuuden kuukauden rajoitusajalta 60 prosenttia työntekijän palkasta. Enimmäiskesto ei kuitenkaan koske johtajia, joten johtajilla kilpailukiellot voivat olla jopa yli vuoden pituisia. Käytännössä ylipitkät kilpailukiellot kuitenkin voidaan katsoa kohtuuttomiksi ja yli 12 kuukauden kilpailukieltoja näkee harvoin.

Vaikka kilpailukieltoehto olisi sinänsä pätevä, se ei ole voimassa, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, kuten työnantajan suorittaman tuotannollistaloudellisen irtisanomisen perusteella.

Vahingonkorvauksen sijaan kilpailukiellon rikkomisesta voidaan myös sopia sopimussakko. Sen enimmäismäärä normaaliasemassa olevilla työntekijöillä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Johtajia sakon enimmäismäärä ei koske.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattaen irtisanomisaikaa, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen.

Edellä mainitut rajoitukset koskevat vain työntekijöitä. Jos henkilö ei ole työntekijän asemassa, esimerkiksi toimitusjohtajuuden tai osakeomistuksensa vuoksi, rajoitukset eivät sovellu. Jokaista sopimusta koskee kuitenkin kohtuullisuusedellytys, jolloin sopimusta tai sen ehtoa voidaan sovitella kohtuuttomana.

 

Houkuttelukielto estää työntekijää viemästä työntekijöitä ja asiakkaita mukanaan

Myös houkuttelukiellot ovat tavallisia työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksissa. Houkuttelukiellolla voidaan kieltää työnantajan työntekijöiden ja/tai asiakkaiden houkuttelu tietyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen. Työsopimuslaissa ei ole erityisiä säännöksiä houkuttelukiellosta, joten sen pätevyyttä ja merkitystä tulee arvioida tapauskohtaisesti.

 

Riippuen houkuttelukiellon sisällöstä ja vaikutuksista se voidaan tulkita myös kilpailukieltosopimukseksi, jolloin työsopimuslain mukaiset rajoitukset soveltuvat. Houkuttelun lisäksi tai sen sijaan saatetaan työsopimuksessa sopia työnantajan työntekijöiden rekrytointikiellosta, johon yhtä lailla liittyy riski siitä, että kielto tulkitaan kilpailukieltosopimukseksi.

Salassapitosopimus ulottaa salassapitovelvollisuuden työsuhteen jälkeiseen aikaan

Työsopimuslaki velvoittaa työntekijän pitämään salassa työnantajan ammatti- ja liikesalaisuudet, mutta velvoite lakkaa työsuhteen päätyttyä. Usein salassapitovelvoite kuitenkin ulotetaan salassapitosopimuksella koskemaan työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa tietyn määritellyn ajan tai rajoittamattoman ajan. Salassapitoehto voi sisältyä niin työ-, johtaja- kuin toimitusjohtajasopimuksiinkin. Salassapitovelvoitteeseen, ainakin johtajan ja toimitusjohtajan osalta, liitetään usein sopimussakkoehto ennaltaehkäisemään ehdon rikkomista.

Työsopimuslaissa ei ole varsinaista säännöstä työsuhteen jälkeistä aikaa koskevan salassapitovelvoitteen sitovuudesta, mutta vallitseva linja on, että työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia suojaavat salassapitoehdot ovat päteviä ja ehdon rikkomisesta voi seurata sopimussakko. Tilanne on kuitenkin eri, jos salassapitolauseke tosiasiassa estää työntekijää harjoittamasta kilpailevaa toimintaa, jolloin sen pätevyys arvioidaan samalla tavoin kuin kilpailukieltoehdon.

Apua kilpailukielto-, houkuttelukielto- ja salassapitoehtojen laadintaan?

Avustamme asiakkaitamme kilpailukielto-, houkuttelukielto- ja salassapitoehtojen laadinnassa ja huolehdimme siitä, että ehdot ovat laadintahetkellä päteviä ja sisällöltään selviä. Ehtojen pätevyyteen liittyy usein epäselvyyksiä ja riitatilanteita, jolloin avustamme asiakasta asian selvittämisessä ja mahdollisissa toimenpiteissä.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!