Työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät kysymykset

Työsopimuslaki perustana

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, ja se koskee kaikkia työsuhteessa työskenteleviä. Laki säätää työsopimusosapuolten keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Se sisältää sekä pakottavia säädöksiä että säädöksiä, joista voidaan sopia toisin. Työsopimuslaki turvaa työntekijän työsuhteen vähimmäisehdot.

Mikä työehtosopimus?

Lisäksi useilla aloilla on solmittu työehtosopimuksia, joiden ehtoja tulee työsopimuslain lisäksi noudattaa kyseisten alojen työsuhteissa. Työehtosopimuksissa sovitaan monista työsuhteen kannalta keskeisistä ehdoista, ja työnantajan on olennaista tietää, soveltuuko yksi tai useampi työehtosopimus sen toimintaan. Soveltuvan työehtosopimuksen selvittäminen voi toisinaan olla haastavaa ja vaatia laajamittaista arviointia. Avustamme asiakkaitamme soveltuvan ja/tai sopivan työehtosopimuksen selvittämisessä ja valinnassa.

Tyypillisesti työehtosopimuksissa on sovittu yksityiskohtaisesti esimerkiksi asianomaisen alan palkkataulukot. Työehtosopimuksella ei kuitenkaan voida sopia työntekijöille työsopimuslain pakottavia säädöksiä huonommista ehdoista. Työsopimuslakia paremmista työntekijöiden työsuhteen ehdoista sen sijaan on aina mahdollista sopia työehtosopimuksella.

Normaalisitova vai yleissitova työehtosopimus?

Työehtosopimus sitoo lähtökohtaisesti työehtosopimuksen solmineita osapuolia eli pääsääntöisesti työnantaja- ja työntekijäliittoa sekä niiden jäseninä olevia yhdistyksiä ja yksittäisiä työnantajia ja -tekijöitä. Tällaista sitovuutta kutsutaan normaalisitovuudeksi.

Työehtosopimus voi tulla normaalisitovuuden lisäksi sovellettavaksi myös yleissitovuuden perusteella. Yleissitovuus on lakisääteinen järjestelmä, joka turvaa työnantajaliittoon kuulumattomien eli järjestäytymättömien työnantajien työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot. Mikäli työnantajaa ei sido normaali- tai yleissitova työehtosopimus, eikä sovellettavasta työehtosopimuksesta ole sovittu, työnantaja on velvollinen noudattamaan ainoastaan työsopimuslakia.

Keskusjärjestöjen rooli?

Oman lukunsa muodostavat kahden tai useamman palkansaaja- ja työnantajakeskusjärjestön väliset niin sanotut keskusjärjestösopimukset. Ne sisältävät keskitettyjä ratkaisuja, joissa on toisinaan mukana myös valtiovalta sekä lainsäädäntöteitse toteutettavia toimenpiteitä. Näiden voimaantulo edellyttää yleensä, että riittävä määrä liittoja pääsee ratkaisussa asetettujen raamien mukaiseen neuvottelutulokseen.

Lisäksi keskusjärjestöt solmivat yleissopimuksia, joissa sovitaan palkkaratkaisuista riippumattomia asioita yhtä sopimuskautta pidemmäksi ajaksi esimerkiksi irtisanomissuojasta, luottamusmiehistä tai lomapalkasta. Yleensä tällaista sopimusta sovelletaan työehtosopimuksen osana.

 

Miten soveltuva työehtosopimus määräytyy?

Sovellettava työehtosopimus määräytyy pääsääntöisesti joko työnantajayrityksen toimialan (ns. toimialaperiaate) tai työntekijän ammatin tai työntekijäliiton jäsenyyden perusteella (ns. ammattialaperiaate). Pääsääntöisesti toimialaperiaate on käytössä teollisuuden yrityksissä ja ammattialaperiaate palvelualoilla.

Konsultoimme asiakkaitamme myös työehtosopimusten soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme laajalti ja syvällisesti perehtyneitä sekä teollisuuden- että palvelualojen työehtosopimuksiin sekä keskusjärjestösopimuksiin. Tunnemme lisäksi julkisen sektorin virka- ja työehtosopimukset. Autamme asiakkaitamme myös työehtosopimuksiin perustuvia paikallisia sopimuksia koskevissa kysymyksissä.

Näitä tarjoamme

Konsultoimme asiakkaitamme päivittäin moninaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Palvelemme joustavasti ja tehokkaasti. Asiakkaamme etu on aina etusijalla, ja pystymme tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Tarjoamme oikeudellista konsultaatiota muun ohella seuraavilla aihealueilla.

Työoikeudellinen konsultaatio

Organisaation muutosprosessit

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Työsuojelu ja työturvallisuus

Julkisen sektorin työ- ja virkasuhdeoikeus

Työoikeudelliset riitaprosessit

Koulutus

Asiantuntijamme keskittyvät sinuun.

Työoikeudelliset kysymykset ovat monitahoisia, vaikka saattavat näyttää yksinkertaisilta. Ne vaativat työoikeuden eri osa-alueiden monipuolista ja syvää osaamista. Työoikeustiimimme on rakennettu vahvoista ja kokeneista tekijöistä. Ota yhteyttä!